Nowy utwór od Maxima.

Nowy utwór od Maxima.

Ma­xim we współ­pra­cy z Lee Goug wy­dał utwór Re­spect. Pd tym lin­kiem «Ma­xim – Re­spect» moż­li­wy jest do za­ku­pie­nia utwór Re­spect oraz Re­spect (in­stru­men­tal).   Za­chę­cam do śle­dze­nia dal­szy­ch lo­sów Ma­xi­ma z udzia­łem wy­daw­nic­twa De­ath Drum Re­bel.   Utwór Re­spect

Nowy album Smash HIFI!

Nowy album Smash HIFI!

De­biu­tanc­ki al­bum Sma­sh HIFI za­ty­tu­ło­wa­ny ORDER MORE DISORDER wła­snie się uka­zał. Al­bum po­wstał we współ­pra­cy  z Le­xie Lee, KA aka Yung Co­co­nut, Kym Ma­zel­le, Le­gion­na­ires, Mc Sir­Re­al. »kup al­bum« »za­po­wie­dź ze­spo­łu« źró­dło: fa­ce­bo­ok: Sma­sh HIFI fa­ce­bo­ok: Le­eroy Thorn­hill

The Prodigy w Polsce w 2016 roku.

The Prodigy w Polsce w 2016 roku.

Dłu­go wy­cze­ki­wa­ny news przez Pol­ski­ch fa­nów dziś zo­stał po­twier­dzo­ny. Do­my­śla­li­śmy się, że to musi na­stą­pić i sta­ło się. The Pro­di­gy wy­stą­pią w na­szym kra­ju na te­go­rocz­nym Fe­sti­wa­lu w Ja­ro­ci­nie. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dnia­ch 7–9 lip­ca 2016 roku. Jesz­cze w

The Night Is My Friend EP.

The Night Is My Friend EP.

Dzi­siaj – 31 lip­ca 2015 roku ma miej­sce ofi­cjal­na pre­mie­ra no­wej EP – The Ni­ght Is My Friend. EPka za­wie­ra dłu­go wy­cze­ki­wa­ny utwór AWOL. Nie za­po­mnij­cie, że EPkę moż­na rów­nież na­być na ka­se­cie au­dio, CD, wi­nyl i cy­fro­wo. Trac­kli­sta: 1. Get

Electronic Punks na DVD?

Electronic Punks na DVD?

Elec­tro­nic Punks na DVD, czy to moż­li­we? Oka­zu­je, że jest to praw­do­po­dob­ne. Je­den z fa­nów a mia­no­wi­cie Cobs De­Fruyt po­roz­ma­wiał na cza­cie z Mar­kiem Rey­nold­sem z MAD DOG FILMS. Mark od­po­wie­dział: „..je­że­li zbie­rze się wy­star­cza­ją­co dużo lu­dzi, któ­rzy chcą by

AWOL (Strike one)

AWOL (Strike one)

The Pro­di­gy na ty­dzień przed uka­za­niem się naj­now­szej EPki ze­spo­łu „The Ni­ght Is My Friend” pre­zen­tu­ją nam wy­cze­ki­wa­ny od daw­na AWOL. Po­ni­żej pre­zen­tu­je­my Wam AWOL (stri­ke one). Przy­po­mi­na­my, że naj­now­sza EPka uka­że się 31 lip­ca 2015ro­ku i za­wie­rać bę­dzie: 1. Get

error: Dane są chronione!