The Prodigy – The Day Is My Enemy (Live in Russia).

Dziś po­ja­wi­ło się ko­lej­ne vi­deo z ro­syj­skie­go li­sto­pa­do­we­go turu. Przy­po­mnij­my, że The Pro­di­gy od­wie­dzi­li: 2 li­sto­pa­da — No­vo­si­bir­sk — Ice Spor­ts Pa­la­ce Si­bir 4 li­sto­pa­da — Eka­te­rin­burg — KRK Ura­lets 6li­sto­pa­da — Sa­ma­ra — Ice Spor­ts Pa­la­ce 8 li­sto­pa­da — Ni­zh­ny No­vgo­rod — JSC Ni­zhe­go­rod­skaya Yar­ma­ka 9 li­sto­pa­da — Mo­scow — Bud Are­na Vi­deo w […]

TRAINSPOTTING 2 i remix Lust for Life — Prodigy.

W dniu 22 stycz­nia 2017 mia­ła miej­sce świa­to­wa pre­mie­ra TRAINSPOTTING 2 (pol­ska pre­mie­ra 3 mar­ca 2017 roku). Jak przy­sta­ło na do­brą bry­tyj­ską pro­duk­cję i tym ra­zem nie obe­szło się bez do­bre­go so­und­trac­ku. Li­stę utwo­rów otwie­ra Lust for Life — Pro­di­gy (Re­mix). Utwór w ory­gi­na­le wy­ko­ny­wa­ny był przez Iggy Pop. Po­ni­żej pre­zen­tu­ję Wam re­mix The Pro­di­gy […]

Limitowana edycja plakatów ręcznie podpisanych.

W ofi­cjal­nym skle­pie  The Pro­di­gy uka­za­ła się li­mi­to­wa­na edy­cja pla­ka­tów ręcz­nie pod­pi­sa­ny­ch przez Lia­ma, Ke­efa i Ma­xi­ma. Pla­ka­ty są ostem­plo­wa­ne i ręcz­nie po­nu­me­ro­wa­ne. Li­mi­to­wa­na edy­cja to tyl­ko 30 sztuk każ­de­go z ro­dza­jów.  

Renegade Cinema i The Prodigy znów będą współpracować.

Po raz ko­lej­ny doj­dzie do współ­pra­cy Re­ne­ga­de Ciem­na i The Pro­di­gy. Chło­pa­ki z Re­ne­ga­de Cie­ne­ma będą na­gry­wa­li ma­te­ria­ły pod­czas kon­cer­tów w No­wo­sy­bir­sku, Je­ka­te­ryn­bur­gu i Mo­skwie. A tak wy­glą­da­ły ich wcze­śniej­sze owo­ce współ­pra­cy:

Nowy utwór od Maxima.

Ma­xim we współ­pra­cy z Lee Goug wy­dał utwór Re­spect. Pd tym lin­kiem «Ma­xim — Re­spect» moż­li­wy jest do za­ku­pie­nia utwór Re­spect oraz Re­spect (in­stru­men­tal).   Za­chę­cam do śle­dze­nia dal­szy­ch lo­sów Ma­xi­ma z udzia­łem wy­daw­nic­twa De­ath Drum Re­bel.   Utwór Re­spect w ca­ło­ści za­pre­zen­to­wał Mi­xmag:  

Nowy album Smash HIFI!

De­biu­tanc­ki al­bum Sma­sh HIFI za­ty­tu­ło­wa­ny ORDER MORE DISORDER wła­snie się uka­zał. Al­bum po­wstał we współ­pra­cy  z Le­xie Lee, KA aka Yung Co­co­nut, Kym Ma­zel­le, Le­gion­na­ires, Mc Sir­Re­al. »kup al­bum« »za­po­wie­dź ze­spo­łu« źró­dło: fa­ce­bo­ok: Sma­sh HIFI fa­ce­bo­ok: Le­eroy Thorn­hill

Smash Hifi w Polsce!

Już 3 wrze­śnia 2016 roku w klu­bie ISKRA Pole Mo­ko­tow­skie przy ul. Wa­wel­skiej 5 wy­stą­pi SMASH HIFI SOUND SYSTEM: MARTEN HØRGER [Punks Mu­sic / GER] Le­eroy Thorn­hill [EX-THE PRODIGY / UK] feat. Mc Sir­Re­al [THE FREESTYLERS / DUB PISTOLS / UK]. źró­dło: www.klubiskra.pl www.facebook.com/events/  

The Prodigy w Polsce w 2016 roku.

Dłu­go wy­cze­ki­wa­ny news przez Pol­ski­ch fa­nów dziś zo­stał po­twier­dzo­ny. Do­my­śla­li­śmy się, że to musi na­stą­pić i sta­ło się. The Pro­di­gy wy­stą­pią w na­szym kra­ju na te­go­rocz­nym Fe­sti­wa­lu w Ja­ro­ci­nie. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dnia­ch 7–9 lip­ca 2016 roku. Jesz­cze w grud­niu 2015 roku or­ga­ni­za­to­rzy ogło­si­li, że he­adli­ne­ra­mi tego fe­sti­wa­lu będą Slay­er i Five Fin­ger De­ath […]

error: Dane są chronione!