Festiwal Capital of Rock Odwołany.

Przy­kra in­for­ma­cja dla wszyst­kich pol­skich fa­nów The Pro­di­gy, Fe­sti­wal Ca­pi­tal of Rock 2017 zo­stał od­wo­ła­ny. O od­wo­ła­niu kon­cer­tu po­in­for­mo­wa­li sami or­ga­ni­za­to­rzy fe­sti­wa­lu. Tak wy­glą­da ofi­cjal­ne oświad­cze­nie pro­mo­to­ra Roc­klo­udLi­ve: “Pro­mo­tor Roc­klo­udLi­ve z ża­lem za­wia­da­mia, że z po­wo­du nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ści or­ga­ni­za­cyj­nych le­żą­cych po jego stro­nie, jest zmu­szo­ny od­wo­łać fe­sti­wal Ca­pi­tal Of Rock za­pla­no­wa­ny na dzień 19 sierp­nia […]

Limitowana edycja chromowanych figurek z wizerunkiem The Prodigy.

W ofi­cjal­nym skle­pie The Pro­digy po­ja­wi­ła się w sprze­da­ży li­mi­to­wa­na edy­cja fi­gu­rek z wi­ze­run­kiem człon­ków ze­spo­łu. Je­śli ko­goś in­te­re­su­ją, to za je­dy­ne €173.99 mo­że­my cie­szyć się taką zdo­by­czą. Sprze­daż ru­sza już 7 kwiet­nia 2017 roku. Fi­gur­ki po­wsta­ły przy współ­pra­cy z wie­lo­krot­nie na­gra­dza­nym bry­tyj­skim ar­ty­stą RYCA (aka Ryan Cal­la­nan). Wy­pro­du­ko­wa­nych zo­sta­ło tyl­ko 250 ze­sta­wów chro­mo­wa­nych, ręcz­nie rzeź­bio­nych […]

The Prodigy w Polsce 2017!

Wszy­scy cze­ka­li­śmy na tą wia­do­mość od po­cząt­ku tego roku, za­da­wa­li­śmy so­bie py­ta­nie czy i kie­dy. W ślad za ofi­cjal­nym pro­fi­lem ze­spo­łu oraz ofi­cjal­ną stro­ną fe­sti­wa­lu Ca­pi­tal of Rock mamy za­szczyt po­in­for­mo­wać Was, że tego lata nie za­brak­nie chło­pa­ków z The Pro­di­gy w na­szym kra­ju. Kon­cert od­bę­dzie się 19 sierp­nia 2017 roku na sta­dio­nie Wro­cław we […]

The Prodigy – The Day Is My Enemy (Live in Russia).

Dziś po­ja­wi­ło się ko­lej­ne vi­deo z ro­syj­skie­go li­sto­pa­do­we­go turu. Przy­po­mnij­my, że The Pro­di­gy od­wie­dzi­li: 2 li­sto­pa­da — No­vo­si­birsk — Ice Sports Pa­la­ce Si­bir 4 li­sto­pa­da — Eka­te­rin­burg — KRK Ura­lets 6li­sto­pa­da — Sa­ma­ra — Ice Sports Pa­la­ce 8 li­sto­pa­da — Ni­zh­ny No­vgo­rod — JSC Ni­zhe­go­rod­skaya Yar­ma­ka 9 li­sto­pa­da — Mo­scow — Bud Are­na Vi­deo w […]

TRAINSPOTTING 2 i remix Lust for Life — Prodigy.

W dniu 22 stycz­nia 2017 mia­ła miej­sce świa­to­wa pre­mie­ra TRAINSPOTTING 2 (pol­ska pre­mie­ra 3 mar­ca 2017 roku). Jak przy­sta­ło na do­brą bry­tyj­ską pro­duk­cję i tym ra­zem nie obe­szło się bez do­bre­go so­und­trac­ku. Li­stę utwo­rów otwie­ra Lust for Life — Pro­di­gy (Re­mix). Utwór w ory­gi­na­le wy­ko­ny­wa­ny był przez Iggy Pop. Po­ni­żej pre­zen­tu­ję Wam re­mix The Pro­di­gy […]

Limitowana edycja plakatów ręcznie podpisanych.

W ofi­cjal­nym skle­pie  The Pro­di­gy uka­za­ła się li­mi­to­wa­na edy­cja pla­ka­tów ręcz­nie pod­pi­sa­nych przez Lia­ma, Ke­efa i Ma­xi­ma. Pla­ka­ty są ostem­plo­wa­ne i ręcz­nie po­nu­me­ro­wa­ne. Li­mi­to­wa­na edy­cja to tyl­ko 30 sztuk każ­de­go z ro­dza­jów.  

Nasty — Behind The Scenes.

Bet­ter Fe­eling Films, a do­kłąd­niej re­ży­ser te­le­dy­sku Oli­ver Jo­nes za­pre­zen­to­wał wi­deo za ku­li­sa­mi te­le­dy­sku Na­sty. Moż­na wy­wieźć wie­le cie­ka­wych in­for­ma­cji z tego ma­te­ria­łu. Szko­da, że ma­te­riał do­pie­ro się uka­zał ale le­piej póź­no niż wca­le. Za­pra­szam rów­nież do od­wie­dze­nia: www.betterfeelingfilms.com www.facebook.com/betterfeelingfilms A to do­brze wszyst­kim zna­ny efekt koń­co­wy.

Renegade Cinema i The Prodigy znów będą współpracować.

Po raz ko­lej­ny doj­dzie do współ­pra­cy Re­ne­ga­de Ciem­na i The Pro­di­gy. Chło­pa­ki z Re­ne­ga­de Cie­ne­ma będą na­gry­wa­li ma­te­ria­ły pod­czas kon­cer­tów w No­wo­sy­bir­sku, Je­ka­te­ryn­bur­gu i Mo­skwie. A tak wy­glą­da­ły ich wcze­śniej­sze owo­ce współ­pra­cy:

error: Dane są chronione!